Go to English Version
殘疾僱員支援計劃
最新消息

    2023-10-05
       小巴宣傳活動 詳情

    2023-09-26
       巴士宣傳活動 詳情

    2023-09-15
       橫額宣傳活動(沙田區) 詳情

    2023-08-23
       街站宣傳活動 詳情

    2023-07-11
       
服務推廣活動(天水圍醫院) 詳情

    2023-06-05
       小巴宣傳活動 詳情


Special Event
謝謝您對我們的支持!
最新的活動通訊將會發送到您的電郵。
取消訂閱活動通訊
閣下的電郵地址已被剔除。如有需要,請重新登記。