Go to English Version
嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務(新界區)
聯絡我們
地址
新界荃灣象山邨商場RB2號鋪 / 新界天水圍天瑞邨天瑞社區中心4樓 / 新界大埔富蝶邨社會服務大樓地下低層
電話
3708 8690 / 2154 3000 / 2784 1662
傳真
3708 8693 / 2154 3889 / 2784 1202
Special Event